Algemene voorwaarden

SUPfinity Waiver 

Deelnemer = persoon (m/v) die SUPmateriaal huurt en deelneemt aan de SUPactiviteit. 
SUPfinity = bedrijf welke zorg draagt voor verhuur, begeleide activiteiten en instructie.
Restaurant = bedrijf welke zorg draagt voor het leveren van SUPboards en peddels. Dit is restaurant de Kapitein in Almere of restaurant Robberse Eiland in Loosdrecht.

 • Deelnemer verklaart in goede gezondheid te verkeren en in het bezit te zijn van een zwemdiploma en te beschikken over een goede zwemvaardigheid. 
 • Deelnemer verklaart niet onder invloed te zijn van drugs en/of alcohol. Gebruik en/of onder invloed zijn van drugs en/of alcohol is tijdens de activiteit en huurperiode niet toegestaan. 
 • Materiaal wordt alleen verstrekt op vertoon van een geldig identiteitsbewijs en een ingevuld en ondertekend formulier over de voorwaarden. SUPfinity zal deze gegevens niet aan derden verstrekken. 
 • Indien deelnemer de leeftijd heeft van 10-16 jaar moet er een volwassene mee als begeleiding. Deze voorwaarden dienen ondertekend te zijn door de ouder/ verzorger van de jonge deelnemer.
 • Het restaurant zorgt ervoor dat het materiaal dat verstrekt wordt in goede staat verkeert.
 • Deelnemer draagt zorg voor het gehuurde materiaal en brengt deze in goede staat weer terug. Indien er schade is aan het gehuurde materiaal zal de deelnemer deze aan het restaurant vergoeden. 
 • De deelnemer verleent middels ondertekening van deze voorwaarden toestemming aan SUPfinity om van hem/haar foto’s te maken tijdens het uitoefenen van de SUPactiviteit en deze te plaatsen op haar website of sociale media. 
 • SUPfinity en het restaurant zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de activiteit, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld door SUPfinity en/ of het restaurant. 
 • De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste de SUPhuur van de betreffende activiteit. 
 • Deelnemer zal ten alle tijden de fatsoensnormen geldend op en rond het water naleven. De deelnemer respecteert de natuurlijke omgeving met de daarbij behorende regels. 
 • Deelnemer verklaart akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden en kennis te hebben genomen van de bijbehorende SUPinstructie welke mondeling is uitgevoerd. 
 • Er worden duidelijke instructies gegeven waar de deelnemer wel en niet kan suppen. De deelnemer dient zich te houden aan de instructies die, voordat de deelnemer het water op gaat en tijdens de activiteit, worden gegeven. Het is niet de bedoeling dat de deelnemer het SUPmateriaal ergens anders mee naar toe neemt dan de locatie die is aangegeven tijdens de instructie. 
 • Deelnemer verklaart dat hij de door SUPfinity verstrekte instructie begrepen heeft en de deelnemer vrijwaart SUPfinity en het restaurant voor iedere eventuele verplichting tot betaling van schadevergoeding aan derden, hoe ook genaamd en door wie dan ook geleden, welke schade veroorzaakt is als gevolg van de SUPactiviteit en/of het gebruik van het door het restaurant ter beschikking gestelde materiaal. 
 • Deelnemer is verplicht alle gehuurde materialen aan het einde van de SUPactiviteit te retourneren bij het restaurant. Bij overschrijding van deze tijd worden de extra huurkosten doorberekend aan de deelnemer naar boven afgerond op volledige uren 
 • Deelnemer huurt materiaal en neemt deel aan de SUPactiviteit geheel op eigen risico. 

SUPfinity waiver versie – mei 2022